විභාග කාලසටහනේ ගැටලු ඇත්නම් අමතන්න

2018 අ.පො.ස (අ.පෙළ) විභාගය සඳහා ඉදිරිපත්වන සියලු ම විභාග අපේක්ෂකයන් වෙත විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. එම නිවේදනයෙහි සඳහන් වන්නේ තමන් ඉදිරිපත් වන විෂයයන් පවත්නා දිනය වරුව නිවැරදිව ඳුනාගනිමින් විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් වන ලෙසයි. ප්‍රවේශ පත්‍රයෙහි අපෙක්ෂකයන් විසින් වෙන්කර ගතයුතු කොටසෙහි ඇති කාල සටහනට අනුව සියලුම අපෙක්ෂකයන් විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් විය යුතු බවට එම නිවේදනයෙහි වැඩිදුරටත් දැක්වේ. කාලසටහනේ ගැටලු ඇත්නම් 011-2784208, 011-2784537,011-3188350,011-3084124 , 011-3140314 හෝ ක්ෂණික දුරකථන අංකය 1911 දුරකථන අංකවලට දැනුම්දිය හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

Read More