නවසීලන්තයේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ව්‍යාජ ඉල්ලුම්පත් කළ ලාංකීය සිසුන් ප්‍රතික්ෂේප වේ

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා තම රටට පැමිණිමට ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන් ව්‍යාජ තොරතුරු ඇතුලත් ඉල්ලුම්පත් භාර දි ඇති බව නවසීලන්ත ආගමන කටයුතු භාර කාර්යාලය පවසයි. ශ්‍රී ලංකාවේ එක් මුල්‍ය සමාගමක් හරහා ව්‍යාජ තොරතුරු ඇතුලත් කර මෙරට සිසුන් විසින් නවසීලන්තයේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා වීසා ඉල්ලුම් කර ඇති බව හෙළි වී ඇත. ඉන්දියාවේ මුම්බායි හි පිහිටි නවසීලන්ත ආගමන කටයුතු භාර කාර්යාලට ලැබුණු තොරතුරක් මත විමර්ශන කටයුතු කිරිමේදි වැඩිදුරටත් හෙළිව තිබෙන්නේ 2018 වර්ෂයේ ජනවාරි මස සිට ශ්‍රි ලංකීක සිසුන්ගේ ඉල්ලුම්පත් 88ක් තිබි ඇති අතර ඒ අතුරින් 83ක්ම ව්‍යාජ තොරතුරු ඇතුලත් ඉල්ලුම්පත් බවයි. උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා…

Read More