ඖෂධ සහ විටමින් වර්ග නිෂ්පාදනය හා ආනයන කරන අයට අලුත් නීතියක්

ඖෂධ සහ විටමින් වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්නන් හා ආනයනකරුවන් එම නිෂ්පාදනවල උපරිම සිල්ලර මිල සටහන් කිරීම අනිවාර්ය කර තිබේ. පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසන්නේ ඛාණ්ඩ අංකය, නිෂ්පාදිත දිනය, කල් ඉකුත්විමේ දිනය සහ ඖෂධවල ප්‍රබලතාවය යන ආදී කරුණු ද විශේෂිතව දැක්විය යුතු බවයි. කලින් ඇසුරුම් කළ භාණ්ඩ අයිතමයන් සහ නිෂ්පාදන සම්බන්ධ ව්‍යාපාරිකයින් භාණ්ඩවල ඉංග්‍රිසි භාෂාවෙන් ඊට අදාළ උපරිම සිල්ලර මිල, නිෂ්පාදකයාගේ, සැපයුම්කරුගේ, ආනයනකරුගේ හෝ බෙදාහරින්නාගේ නම සහ ලිපිනය සඳහන් කළ යුතු බව එම අධිකාරිය වැඩිදුරටත් පවසන අතර මෙය ක්‍රියාත්මක නොකරන ව්‍යාපාරිකයන් හට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් නිකුත් කළ විධානයන්ට අනුව නීතිමය…

Read More